آموزش تابع implode در php تبدیل آرایه (array) به رشته (string)

تابع implode در php
  • پیش گفتار این مقاله
  • ایمان کمالی در 1399/09/20

در این مقاله تابع implode در php را بررسی می کنیم. این تابع برای تبدیل آرایه به رشته به کار می رود.

تابع implode در php

بسیار پیش می آید که بخواهیم در php یک آرایه (Array) را به یک رشته (String) تبدیل کنیم! این کار را می توانیم با استفاده از تابع implode در php انجام دهیم.

بر عکس این کار یعنی تبدیل رشته به آرایه نیز کار پر تکراری است که با استفاده از تابع explode انجام می شود.

همان طور که می دانید یک آرایه یا array متشکل است از چند مقدار و هر مقدار با یک کلید (key) که به صورت پیش فرض از صفر شروع می شود و به تعداد مقادیر شماره گذاری می شود تشکیل شده است.

بری مثال به این آرایه دقت کنید :

$arr = ['This', 'is', 'an', 'array'];

در مثال بالا آرایه ای با 4 خانه داریم.

خانه 0 تا 3 شامل مقادیری هستند که ما می خواهیم آن ها را با استفاده از تابع implode به هم بچسبانیم.

برای تبدیل آرایه به رشته در php مانند مثال زیر عمل می کنیم :

$str = implode(" ", $arr);
echo $str;

در مثال بالا آرایه تعریف شده را به یک رشته تبدیل کردیم.

پارامتر اول تابع implode یک فاصله (space) که مشخص می کند وقتی خانه های آرایه کنار هم قرار گرفتند چه چیزی بین آن ها قرار بگیرد.

در پارامتر دوم آرایه ر به تابع می دهیم.

خروجی این مثال به شکل زیر است :

this is an array

این خروجی دیگر یک آرایه نیست بلکه یک رشته است!

اگر بجای فاصله از کاما استفاده کنیم خروجی به شکل زیر می شود :

this,is,an,array

می تونید پارامتر اول را وارد نکنید، در این صورت مقادیر به هم می چسبند!

تابع implode در php را در این مقاله فرا گرفتید، امیدوارم این مقاله مفید بوده باشد.